Podmienky používania

DÔLEŽITÉ! ČÍTAJTE POZORNE: Táto licenčná zmluva je zmluvou medzi vami (fyzickou alebo právnickou osobou) a autorom tohto softvéru, ku ktorému patria všetky súvisiace softvérové komponenty. Inštaláciou, kopírovaním alebo iným použitím softvéru, súhlasíte, že budete viazaný podmienkami tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, nemáte oprávnenie inštalovať ani používať tento softvér.

1.      AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky práva, tu výslovne nepriznané inému, patria autorovi.

2.     DistribúciA softvéru
Môžete vytvárať, inštalovať a používať neobmedzené množstvo kópií tohto softvéru za predpokladu že bude rozširovaná, inštalovaná a používaná výhradne originálna, neupravená kópia softvéru.

3.     OBMEDZENIA 
Nesmiete vykonávať reverzné inžinierstvo, spätnú analýzu alebo dekompiláciu tohto softvéru. Nesmiete prenajímať, požičiavať alebo predávať tento softvér za účelom zisku.  

4.      BEZ ZÁRUKY 
Autor TOHTO SOFTVÉRU NERUČÍ Za ŠKODY spôsobené týmto softvérom. Všetky riziká vyplývajúce z používania alebo fungovania softvéru PREBERÁTE NA SEBa.